Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Äganderätten i svenska skogen räddad denna gång

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Peter Helander, regionalpolitisk talesperson, Centerpartiet. Foto: Lars Dafgård/TT/Montage

Annons

Torsdagen den 17 januari föll domen i målet om utebliven ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog i mark- och miljödomstolen i Umeå. I det aktuella målet har en handfull skogsägare stämt staten eftersom de inte får avverka skogen - men inte heller, i enlighet med tidigare praxis - får ersättning från staten för ekonomisk förlust. Domen kommer att få stor betydelse för tusentals skogsägare och i förlängningen för den grundlagsskyddade äganderätten för skogs- och markägare. 

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

Skogsstyrelsen har i domstolen argumenterat för att skogsbruket i de aktuella fallen inte ska ses som pågående markanvändning. Domstolen går i sitt beslut mot myndigheten och delar istället markägarnas bedömning att den markanvänd­ning som pågår på deras fastigheter inte kan vara något annat än skogsbruk. Beslutet innebär även att markägarna ges samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat.

Annons

Annons

Med tanke på skogens enorma betydelse för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och den gröna omställningen är det oroande att äganderätten - som är själva grundfundamentet för den svenska skogen – urholkats under ett flertal år.

Det mest upprörande är att initiativet till att urholka äganderätten tagits av skattefinansierade myndigheter.

När det gäller den fjällnära skogen har sedan några år tillbaka Skogsstyrelsen utvecklat en ny praxis. Istället för att antingen ge avslag och ekonomiska ersättning – så kallad intrångsersättning för ett förlorat ekonomiskt värde – eller ge rätt till avverkning, har man hittat en tredje väg: att ge avslag men inte ekonomisk ersättning. Man menar att stora delar av den fjällnära skogen inte är att betrakta som ”pågående markanvändning” och att statens ersättningsskyldighet vid avslag för avverkning inte behöver tillämpas. I praktiken har Skogsstyrelsens linje inneburit att skogsägare som lånat miljonbelopp till att köpa skog - som vid köp ansågs vara avverkningsbar - helt plötsligt och helt utan ersättning står med en skog som staten tagit över beslutanderätten över. Skogsstyrelsen har försökt skapat sig en omväg till att tvinga fram skogsreservat utan att betala för skogen. Det är därför mycket glädjande att domstolen nu ger myndigheterna bakläxa vilket förhoppningsvis innebär att det slut med denna typ av hantering. 

Annons

För mig är det uppenbart att stabila förutsättningar för skogsbruket behöver prioriteras högre och därför borde följande åtgärder genomföras: 

• Värna och stärka äganderätten genom att  i regleringsbrev och instruktioner till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna förtydliga att de ska beakta äganderätten.

Annons

• Om brukanderätten inskränks ska den drabbade alltid ha rätt till ersättning. Om budgeten inte räcker till får myndigheterna prioritera, precis som inom andra politikområden.

• Beslutade och lagakraftvunna intrång och avsättningar ska ersättas före man inrättar nya skyddade områden.

• Rättsosäkerheten kring tillämpningen av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet har fått olyckliga konsekvenser för svenska skogsägare. Flera rättsfall har fått stor uppmärksamhet och Centerpartiet anser att den svenska implementeringen av EU-direktiven måste ses över.

• Sverige måste ta fram ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark.

• Den utökade nyckelbiotopsinventeringen ska inte återupptas.

 

Peter Helander, regionalpolitisk talesperson, Centerpartiet

 

Annons

Annons

Till toppen av sidan